Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia

1.1. Podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP"), ktoré sú publikované a dostupné na internetových stránkach predávajúceho (http://www.profistavebniny.sk alebo https://www.domiesacky.sk - ďalej ako „internetové stránky") a na predajných miestach predávajúceho, ponúka, predáva a dodáva tovar spoločnosť Profi stavebniny s.r.o., Priemyselná 8184, 010 01 Žilina, IČO: 44 821867, DIČ: 2022836112, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vl.č.: 51443/L (ďalej ako „predávajúci"). Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Pokiaľ nie je zmluvnými stranami výslovne písomne dohodnuté inak (napr. vo forme osobitnej zmluvy), riadia sa týmito VOP všetky zmluvné vzťahy pri priamom predaji a dodávkach tovaru a s ním súvisiaceho, doplnkového, či iného sortimentu v obchodných miestach predávajúceho a predaji tovaru v elektronickom obchode predávajúceho. Podľa týchto VOP sa postupuje i pri poskytovaní prípadných ďalších služieb predávajúcim. Používaním internetových stránok elektronického obchodu predávajúceho na adrese https://www.domiesacky.sk (ďalej len „elektronický obchod") a potvrdením svojej objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke na adrese https://www.domiesacky.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vzniknú najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Dojednania odchyľujúce sa od VOP musia byť písomne dohodnuté v zmluve a nemožno ich účinne dohodnúť faktickými úkonmi; ustanovenia článku 2 týchto VOP tým nie sú dotknuté.

1.2. Tieto VOP sa, pokiaľ nie je uvedené inak, vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci, a na základe ktorého predávajúci ponúka, predáva a dodáva tovar prezentovaný v predmetnom elektronickom obchode na adrese https://www.domiesacky.sk.

1.3. Tovar, jeho vlastnosti a cena sú obsiahnuté vo VOP, cenníku, ďalších obchodných listinách (najmä katalógoch produktov, certifikátoch, technických listoch a príručkách, pokynoch pre montáž, údržbu, skladovanie a manipuláciu a ďalších listinách súvisiacich s tovarom), ktoré sú verejne prístupné na internetových stránkach predávajúceho a na predajných miestach predávajúceho spolu so všetkými ďalšími oznámeniami a informáciami (najmä informáciami o predávajúcom, predajných miestach, kontaktných miestach, adresách a spojeniach, informáciami pre spotrebiteľa a poučením o právach a povinnostiach pri zmluvách uzatvorených distančným spôsobom). Listiny a informácie uvedené v tomto odseku sú ďalej súhrnne označené ako všeobecné obchodné listiny - VOL. Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas s platnými VOP a VOL predávajúceho. Pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak tieto VOP sa považujú tak za podmienky predaja ako aj za neoddeliteľnú súčasť zmluvy s kupujúcim.

1.4. Internetové stránky predávajúceho obsahujú príslušné kontaktné údaje elektronického obchodu a predajných miest predávajúceho - doručovanie na iné adresy nemá žiadne účinky.

1.5. Akékoľvek vyobrazenie tovaru vo VOL alebo na internetových stránkach je s ohľadom na závislosť od použitých technických prostriedkov výhradne informatívne a tieto vyobrazenia nemožno považovať za vzorky jednotlivých tovarov alebo ich predlohy. Vyhotovenie tovaru je determinované spôsobom výroby a preto predávajúci považuje za nevyhnutné, aby sa zákazník pred objednaním tovaru s tovarom fyzicky zoznámil, a to aj v prípade distančného spôsobu kúpy alebo objednávky tovaru. Požiadavka na totožnosť farby a vyhotovenia môže byť zachovaná výhradne pri dodávke tovaru z totožných výrobných šarží, ak výrobca tovaru takúto totožnosť garantuje.

 

Článok 2.
Spôsob uzatvárania zmluvy

2.1. Predaj a dodávka tovaru sa uskutočnia len na základe zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluva je podľa týchto VOP medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená okamihom prijatia objednávky (akceptáciou návrhu zmluvy) zo strany predávajúceho. V prípade distančného spôsobu uzatvárania kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho sa objednávka považuje za prijatú okamihom odoslania potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim zadanú adresu elektronickej pošty. V prípade priameho odberu na odbernom mieste sa objednávka považuje za prijatú i okamihom prevzatia tovaru na predajnom mieste predávajúceho kupujúcim - kupujúcim potvrdený a podpísaný dodací list, či pokladničný blok slúži ako doklad o uzavretí kúpnej zmluvy, ktorej predmetnom je kúpa tovaru predávajúceho kupujúcim za ceny stanovené cenníkom v čase prevzatia tovaru.

2.2. Za riadnu objednávku sa považuje aj objednávka uskutočnená prostredníctvom užívateľského rozhrania elektronického obchodu predávajúceho na adrese https://www.domiesacky.sk. Vystavením objednávky potvrdzuje objednávateľ znalosť VOP, cenníka a VOL predávajúceho a súhlas s nimi, súhlas so zvoleným režimom a podmienkami dodávky tovaru, ako aj svoju platobnú schopnosť.

2.3. Pre riadne a úspešné objednanie tovaru prostredníctvom užívateľského rozhrania elektronického obchodu predávajúceho je kupujúci povinný uskutočniť výber tovaru a jeho „vloženie" do „nákupného košíka" prostredníctvom tlačidla „do košíka". Pred záväzným zadaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, pričom kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky zvoliť si tak niektorý zo spôsobov doručenia objednaného tovaru, ako i niektorý zo spôsobov platby; pri voľbe podľa predchádzajúcej vety je kupujúci vopred informovaný o cene zvoleného spôsobu dopravy, či spôsobu platby. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby". Objednávka je pre kupujúceho záväzná, a považuje sa záväzný a spôsobilý návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy s predávajúcim po dobu 30 dní od jej zaslania. Predávajúci bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky (akceptáciu návrhu zmluvy) formou emailového potvrdenia na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke. Ak obsahuje potvrdenie objednávky iné údaje, ako tie, ktoré boli zadané kupujúcim (najmä o mieste, termíne dodávky alebo prevzatia), považujú sa tieto odlišné údaje za návrh zmeny zmluvy. Takto zmenená objednávka je pre predávajúceho a kupujúceho záväzná, ak kupujúci do 24 hodín po oznámení zmien preukázateľne neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas so zmenami. Ak nesúhlasí kupujúci so zmenami, nie je pôvodná objednávka prijatá.

2.4. Uzatvorená zmluva sa považuje za zmluvu uzavretú v rámci týchto VOP a zmluvný vzťah pri predaji tovaru sa riadi, ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak, týmito VOP. Predávajúci nie je do potvrdenia objednávky objednávkou viazaný. Po uzavretí zmluvy resp. po potvrdení objednávky sa na chyby objednávky neprihliada.

2.5. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (vo forme emailovej správy, či iným vhodným spôsobom).

2.6. V prípade deklarovaných predajných akcií sa predaj tovaru prostredníctvom užívateľského rozhrania elektronického obchodu predávajúceho na adrese https://www.domiesacky.sk, spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami predmetnej akcie. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať v prípade, ak kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami predmetnej akcie. O storne objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade ak už došlo k úhrade kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim, budú mu finančné prostriedky vrátené predávajúcim v lehote do 14 dní na ním označený účet, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

Článok 3.
Základné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

3.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar na základe predávajúcim potvrdenej objednávky v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom. Zadaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje svoj súhlas a bez výhrad akceptuje, že predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu v lehote maximálne do 30 dní od potvrdenia objednávky (akceptácie návrhu zmluvy) kupujúceho predávajúcim.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo pristúpiť k stornu objednávky, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v cenníku alebo v elektronickom obchode na internetovej stránke na adrese https://www.domiesacky.sk, a s kupujúcim sa nedohodne na náhradnom plnení. O storne objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailovej správy na adresu, ktorú zadal vo svojej objednávke. Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, v prípade, ak kupujúci pred stornom objednávky uhradil kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci mu zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť vráti v lehote do 14 dní od storna objednávky, a to na kupujúcim určený účet.

3.4. Pre prípad, že je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred (napr. prostredníctvom bankového prevodu a pod.) predávajúci si pri osobnom odbere tovaru na predajných miestach predávajúceho vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osôb poverených k odberu tovaru.

3.5. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke a ktoré bolo potvrdené predávajúcim v potvrdení objednávky (akceptácii návrhu zmluvy), zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti (vrátane nákladov na balenie /palety/ a doručenie tovaru) a potvrdiť v dodacom liste, či inom vhodnom dokumente prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Článok 4.
Tovar

4.1. Druh, vyhotovenie, hmotnosť, rozmery a ostatné ďalšie vlastnosti predávaného tovaru, vrátane spôsobu balenia a ceny, sú uvedené vo VOL predávajúceho prístupných na internetových stránkach a predajných miestach predávajúceho. Technické parametre, tolerancie, úžitkové vlastnosti, pokyny pre použitie a údržbu sú uvedené v technických príručkách, technických listoch a VOL prístupných na internetových stránkach predávajúceho a na predajných miestach. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je katalógom tovaru bežne dodávaného predávajúcim a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru objednávaného prostredníctvom elektronického obchodu avizuje samostatná kolónka „Dostupnosť", pričom táto je len informatívna. Vyhotovenie a zobrazenie tovaru vo VOL alebo na internetových stránkach predávajúceho je iba informatívne a nemožno ich považovať za predlohy alebo vzorky – ustanovenie § 420 ods. (3) zák.č. 513/1991 Zb. (ďalej len „Obchodný zákonník") sa nepoužije. Vyhotovenie tovaru, ktoré predávajúci štandardne ponúka v cenníku, môže byť v niektorých prípadoch na základe písomnej objednávky (zmluvou) kupujúceho upravené. Vlastnosti takto upraveného tovaru (najmä špeciálny alebo zákazkový tovar) sú determinované spôsobom výroby a prípadné odchýlky od vyhotovenia a zobrazenia vo VOL nemožno považovať za chyby.

4.2. Hmotnosť, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté vo VOL alebo na internetových stránkach predávajúceho udávané jednotlivými výrobcami tovarov sa môžu odlišovať od skutočnosti.

4.3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu zákonnú záruku za podmienky, že dodaný tovar bude použitý spôsobom a v súlade s odporúčaniami výrobcu, či predávajúceho. Tovar zodpovedá príslušným povoleniam a certifikátom, ktorými je označený. Predávajúci zaručuje, že tovar nemá právne chyby a predajom a dodávkou nie je porušované právo nijakej tretej osoby. Bližšie podrobnosti záruky stanovia VOL a najmä záručný list. Záručným listom môže predávajúci poskytnúť na vymedzené vlastnosti tovaru záruku aj nad rámec zákona.

 

Článok 5.
Cenové a platobné podmienky

5.1. Vystavením, či riadnym vyplnením objednávky, podpisom zmluvy alebo prevzatím tovaru potvrdzuje kupujúci predchádzajúcu znalosť tovaru, podmienok predaja a použitia tovaru, platného cenníka a svoj súhlas s týmito VOP, cenou tovaru a obalov (paliet). K cene prislúcha DPH v zákonnej výške ak nie je vo VOP, cenníku, VOL alebo na internetových stránkach elektronického obchodu uvedené inak. Cenníková cena tovaru a obalov je uvedená v jednotkách a nezahŕňa v sebe príp. paletovanie, či nakládku v mieste dodania. Výkupná cena nepoškodených obalov (paliet) na spätný odber sa riadi cenníkom platným ku dňu spätného odberu a ustanoveniami článku 7 týchto VOP. Originál daňového dokladu (faktúry) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5.2. Ak nie je písomne dohodnuté inak, je cena tovaru i paliet určená cenníkmi predávajúceho, platnými v deň potvrdenia objednávky.

5.3. Spôsob a zaplatenie ceny tovaru určuje § 567 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Platba je možná iba v EUR. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v písomnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, resp. v čase prijatia elektronickej objednávky vrátane nákladov na balenie a doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") v dohodnutej lehote splatnosti, a to formou hotovostnej platby na určenom predajnom mieste predávajúceho, či dobierkou alebo bezhotovostne - prevodom na účet predávajúceho. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby; v takom prípade sa omeškanie s termínom dodania nepovažuje za omeškanie z dôvodu na strane predávajúceho.

5.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.5. Platbami kupujúceho je hradené najskôr príslušenstvo a až potom istina pohľadávky.

5.6. Náklady spojené s montážou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

5.7. Všetky prípadné predajné akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

5.8. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať zálohu alebo inú obdobnú zábezpeku.

5.9. Odlišné platobné podmienky možno dohodnúť len písomne.

 

Článok 6.
Dodacie podmienky, nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1. Miestom dodania tovaru je adresa určená kupujúcim v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dodaním tovaru sa rozumie odovzdanie objednaného tovaru kupujúcemu, resp. ním poverenej osobe na kupujúcim určenej adrese, vyskladnenie tovaru na predajnom mieste predávajúceho, či vo výdajni tovaru, alebo odovzdanie tovaru na prepravu dopravcovi. Kupujúci má pred záväzným odoslaním objednávky možnosť zvoliť buď osobný odber – vtedy sa objednaný tovar považuje za dodaný a kupujúcim prevzatý okamihom dodania alebo vyskladnenia na predajnom mieste predávajúceho, alebo dodanie kuriérom – vtedy sa tovar považuje za dodaný a kupujúcim prevzatý okamihom odovzdania tovaru na prepravu; to isté platí pre náhradné dodávky tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené dopravcom.

6.2. Kupujúci preberá tovar pri dodaní alebo vyskladnení. Pri dodaní/vyskladnení je kupujúci (osoba uvedená v objednávke alebo poverená kupujúcim) povinný potvrdiť dodací list, či iný vhodný doklad. Dodací list slúži ako doklad o prevzatí tovaru kupujúcim. Ak nie je dodací list vyhotovený, má sa za to, že faktúra slúži ako doklad, ktorý ho nahrádza a dňom prevzatia tovaru je potom deň takto určený vo vystavenej faktúre.

6.3. Ak kupujúci nepreberá tovar osobne, je povinný zaistiť, aby jeho zástupca alebo pracovník predložil písomné poverenie na prevzatie tovaru najneskôr pri dodaní/vyskladnení. Ak nebude predávajúcemu dostatočné poverenie predložené, je predávajúci oprávnený odovzdanie tovaru buď odmietnuť, alebo požadovať zaplatenie ceny preberajúcim (v prípade ak cena nebola zaplatená vopred) – v takom prípade sa má za to, že predávajúci svoje záväzky splnil dodaním, vyskladnením alebo odovzdaním tovaru tejto tretej osobe. Pre túto osobu platia VOP ako by bola kupujúcim.

6.4. Dodaním alebo vyskladnením sú záväzky predávajúceho splnené. Záväzky predávajúceho sú splnené podľa § 412 ods. (3) Obchodného zákonníka aj vtedy, ak sa neuskutoční dodanie alebo vyskladnenie v dohodnutý termín bez zavinenia predávajúceho.

6.5. V prípade, ak pri dodaní tovaru kuriérom v zmysle potvrdenia objednávky kupujúci objednaný tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov vynaložených na pokus o neúspešné doručenie objednávky. V prípade, ak kupujúci objednaný tovar neprevezme pri dodaní tovaru nákladným motorovým vozidlom predávajúceho na adresu zvolenú kupujúcim v zmysle potvrdenia objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške 1,50 € za každý 1 km jazdy nákladného motorového vozidla predávajúceho zo sídla predávajúceho na adresu určenú kupujúcim a naspäť. V prípade ak odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať uplynú tri pracovné dni a kupujúci si tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade ak kupujúci neprevezme tovar učený na vyzdvihnutie na odbernom mieste predávajúceho ani do 3 dní od uplynutia lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, či potvrdení objednávky a predávajúci nepostupuje podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť skladné za každý začatý týždeň omeškania s prevzatím tovaru:

   a) vo výške 10 % ceny dodávky tovaru vyrobeného na zákazku alebo tovaru atypického,
   b) vo výške 5 % ceny dodávky pri ostatnom tovare.

6.6. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar, ako aj jeho obal, bezodkladne pri jeho doručení. Prevzatím tovaru kupujúcim pri dodaní alebo vyskladnení kupujúci potvrdzuje, že kupujúci si tovar vopred riadne a dostatočne prezrel, v čase dodania tovaru nemal tovar nijaké zjavné vady, nejavil nijaké známky mechanického poškodenia, a kupujúci zistil zhodu ním požadovaného tovaru s preberaným, ako i vhodnosť zamýšľaného použitia prevzatého tovaru; to sa týka najmä zistenia vlastností, množstva, druhu, stavu, farby a vyhotovenia tovaru a vhodnosti balenia tovaru. Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že kupuje tovar v stave, množstve a vyhotovení, v akom sa pri prevzatí nachádza, ďalej potvrdzuje splnenie záväzkov predávajúceho, týkajúcich sa najmä:

   a) odovzdania dokladov k tovaru a oboznámenie sa s nimi (vrátane VOP a VOL),
   b) splnenia záväzkov podľa § 420 Obchodného. zákonníka, najmä odovzdania vhodne zabaleného tovaru, v stanovenom množstve, kvalite a vyhotovení. Ak je tovar preberaný v obaloch, prevzatím kupujúci potvrdzuje, že preveril aj vhodnosť zaistenia tovaru v obaloch pre ďalšiu prepravu a manipuláciu.

6.7. V prípade, ak kupujúci zistí poškodenie tovaru už pri jeho prevzatí, je povinný bezodkladne pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca, resp. predávajúci (v prípade osobného odberu).

6.8. Od prevzatia tovaru plynú zákonné reklamačné a záručné lehoty. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom dodania tovaru, alebo momentom kedy predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tento tovar neprevezme. Tovar, ktorého cena má byť zaplatená až po dodaní (vyskladnení) prechádza do vlastníctva kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny; predávajúci môže v prípade omeškania s platením ceny kupujúceho informovať o odstúpení od zmluvy a vyzvať ho, aby vrátil tovar; v tom prípade je kupujúci povinný tovar do troch dní od výzvy vrátiť späť na miesto dodania a pre prípad omeškania s vrátením tovaru aj uhradiť pokutu 1,00 % z ceny nevráteného tovaru za každý deň omeškania a nahradiť vzniknuté náklady predávajúceho. Predávajúci je oprávnený pri odstúpení prevziať tovar späť aj na inom mieste, než bol tovar dodaný. Až do zaplatenia ceny tovaru je kupujúci povinný starať sa o tovar so starostlivosťou riadneho hospodára, vhodne ho uskladniť, zabrániť jeho znehodnoteniu alebo poškodeniu; do zaplatenia nie je kupujúci oprávnený prevzatý tovar zabudovať do stavby, pozmeniť ho alebo s ním inak nakladať.

6.9. Tovar je expedovaný z predajných skladov predávajúceho podľa podmienok uvedených vo VOP a VOL. Ak je s kupujúcim písomne dohodnuté, že prepravu zabezpečuje predávajúci, vyhradzuje si predávajúci právo kupujúcemu fakturovať prepravné a manipulačné náklady dopravcov.

 

Článok 7.
Palety

7.1. Tovar je dodávaný voľne k odberu alebo v obale tvorenom paletou EUR a prípadne i fóliou (ďalej ako „obal" alebo „paleta"). Tovar môže byť dodaný aj v inom obale, napr. na jednorazovej palete. Za palety je pri predaji kupujúcemu účtovaná suma podľa cenníka platného v čase dodania alebo vyskladnenia. Paleta je prepravný materiál, ktorý možno spätne odpredať predávajúcemu do 2 mesiacov od dodania (vyskladnenia) tovaru za podmienok a za ceny, ktoré sú uvedené v aktuálnom cenníku predávajúceho ku dňu odkúpenia (spätného predaja). Predávajúci môže zabezpečiť spätný odber paliet v mieste pôvodnej dodávky tovaru po predložení dodacieho listu, či iného vhodného dokladu, ak nie je písomne dohodnuté inak. Palety odoberie predávajúci späť maximálne v množstve doloženom dodacím listom, či iným vhodným dokladom a za cenu uvedenú v cenníku platnú ku dňu vrátenia paliet alebo za cenu podľa písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

7.2. Predávajúci v predajných miestach na základe dohody s kupujúcim spätne odkupuje iba palety nepoškodené a bez ďalšieho spôsobilé na následné použitie na expedíciu výrobkov. Predávajúci môže odmietnuť spätné odkúpenie (prevzatie) paliet, pokiaľ palety nie sú:

   a) bez ďalšieho pripravené na samostatné odovzdanie a manipuláciu,
   b) odovzdávané podľa jednotlivých typov,
   c) uložené spôsobom vhodným pre strojovú manipuláciu (napr. naskladané na sebe),
   d) bez ďalšieho spôsobilé na následné bezpečné použitie.

7.3. V inom mieste, ako je miesto pôvodnej dodávky, možno spätný odber paliet vykonať iba po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. V ďalšom sa hospodárenie s obalmi riadi platným cenníkom a zákonom.

 

Článok 8.
Plnenie záväzkov

8.1. Predávajúci odovzdáva tovar v dôvere riadneho a včasného splnenia platobných záväzkov kupujúcim aj v jeho platobnú schopnosť. Platobná disciplína kupujúceho je základnou podmienkou aj následných dodávok tovaru. Predávajúci je preto oprávnený bez akýchkoľvek následkov odoprieť aj už dohodnuté dodávky tovaru, príp. odovzdanie tovaru (vecí), ak má voči kupujúcemu splatnú pohľadávku z titulu dodania tovaru.

8.2. Pri omeškaní spotrebiteľa s platením má predávajúci právo na úrok v zákonnej výške, v ostatných prípadoch vo výške 0,5 % dlžnej sumy denne.

 

Článok 9.
Vady tovaru a reklamácia

9.1. Kupujúci (jeho zástupca/pracovník) prevezme tovar (pri dodaní alebo vyskladnení) až po tom, čo dostatočne zistí jeho stav podľa bodu 6.6. Kupujúci je povinný zjavné vady reklamovať písomne najneskôr pri dodaní alebo vyskladnení tovaru a vyznačiť ich v dodacom liste, či inom vhodnom dokumente; ostatné vady je kupujúci povinný reklamovať písomnou reklamáciou. Kupujúci je povinný akékoľvek vady reklamovať výhradne pred zabudovaním (najmä do stavby) alebo použitím (spotrebovaním, pozmenením) tovaru a v tomto stave tovar ponechať počas reklamačnej lehoty. Predávajúci kupujúcemu nezodpovedá za škody/ujmy následné alebo nepriame v prípade nedodržania tejto povinnosti. Lehoty na uplatnenie vád sú prekluzívne.

9.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru vzniknuté

   a) nesprávnou alebo neopatrnou manipuláciou,
   b) nesprávnym použitím,
   c) mechanickým poškodením,
   d) nevhodným skladovaním (najmä v rozpore s pokynmi výrobcu a VOL).

9.3. Prirodzené odlišnosti v odtieni farebnosti nie sú vadami tovaru. Predávajúci kupujúcemu nezodpovedá za škody/ujmy následné alebo nepriame.

9.4. Reklamácia je uplatnená doručením prípisu kupujúceho s opisom vád; predávajúci si vyhradzuje právo osobne vady tovaru posúdiť a reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej riadneho uplatnenia (prijatia); kupujúci je do tej doby povinný reklamovaný tovar na svoje náklady vhodne a oddelene uložiť, zaistiť a chrániť pred poškodením, znehodnotením, pozmenením alebo zničením. Bližšie podrobnosti reklamácií stanoví reklamačný poriadok.

9.5. Ak nie je vo VOP, či VOL uvedené inak, práva z vád sa uplatňujú v mieste dodania, kde bol tovar zakúpený, ktorým je najmä predajné miesto predávajúceho.

9.6. Pri oprávnenom uplatnení vadného plnenia má kupujúci predovšetkým právo na výmenu vadnej časti dodávky s tým, že cenové rozdiely tovaru reklamovaného a poskytnutého výmenou idú na ťarchu predávajúceho. Výmena časti dodávky sa uskutoční v mieste dodávky; odovzdaním bezvadného tovaru kupujúcemu sú vysporiadané všetky vzájomné nároky súvisiace s vadnou dodávkou a zmluvou.

9.7. Ak nie je dohodnuté inak, môže predávajúci pri chybnom plnení poskytnúť primeranú zľavu z ceny dodaného tovaru; poskytnutím (zaplatením) zľavy zaniknú pri narovnaní a vyrovnaní všetky vzájomné nároky kupujúceho a predávajúceho súvisiace s chybným plnením.

 

Článok 10.
Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

10.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy predávajúcim; zmluva je porušená podstatným spôsobom, ak nebude tovar objednaný potvrdenou objednávkou v mieste dodania a v objednanom množstve pripravený na prevzatie ani po uplynutí 10 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania. Ak kupujúci už plnil kúpnu cenu, má právo od zmluvy odstúpiť len vtedy, keď predávajúci nesplní ani náhradnú dodávku do 20 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania. Odstúpenie nie je dôvodné v prípade vyššej moci podľa článku 12 týchto VOP, ani v prípade ak chybu spôsobila vonkajšia udalosť po prevzatí tovaru.

10.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci poruší zmluvné dohody alebo VOP, najmä v prípade omeškania s platením ceny prevzatého tovaru alebo vzniku iných pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu.

10.3. Vo vzťahu k spotrebiteľom a možnostiam odstúpenia odkazujú tieto VOP na dokument „Informácie pre spotrebiteľov" dostupný na internetových stránkach predávajúceho (http://www.profistavebniny.sk alebo https://www.domiesacky.sk) a na predajných miestach predávajúceho.

 

Článok 11.
Ochrana osobných údajov

11.1. Pre umožnenie fungovania objednávania a dodávania tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetových stránkach https://www.domiesacky.sk a zasielanie marketingových ponúk zákazníkom spracúva predávajúci (v tomto článku ďalej aj ako „prevádzkovateľ") osobné údaje kupujúcich (v tomto článku ďalej aj ako „dotknutá osoba"). Osobné údaje predávajúcemu ako prevádzkovateľovi informačného systému e-shop kupujúci (ako dotknuté osoby) poskytujú dobrovoľne priamo vyplnením a zaslaním objednávky. So zaslaním objednávky kupujúci (ako dotknutá osoba) udeľuje predávajúcemu (ako prevádzkovateľovi) výslovný súhlas so spracúvaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefonický a mailový kontakt) za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a vybavenia objednávky kupujúceho, vedenia príslušnej následnej evidencie a komunikácie s kupujúcim (napr. vybavovanie reklamácií, vedenie účtovníctva a pod.) a na účel zasielania marketingových ponúk. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním marketingových informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek a bez poplatku odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu. Kupujúci, ako dotknutá osoba prehlasuje, že údaje, ktoré zadáva do objednávky sú úplné a správne, zodpovedajú skutočnosti a neporušuje ich vyplnením práva akýchkoľvek tretích osôb. Osoba, ktorá uvedie nesprávne alebo nepravdivé údaje zodpovedá za svoje konanie v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov), spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel.

11.2. Prevádzkovateľ dotknutej osobe pred získaním osobných údajov v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane osobných údajov") vopred oznamuje nasledovné informácie:

   a) identifikačné údaje prevádzkovateľa:
   - Profi stavebniny s.r.o., Priemyselná 8184, 010 01 Žilina, IČO: 44 821 867, DIČ: 2022836112
   b) účel spracúvania osobných údajov:
   - uzatváranie kúpnych zmlúv a vybavovanie objednávok; marketing (zasielanie marketingových ponúk zákazníkom)
   c) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov u fyzických osôb:
   - meno, priezvisko, adresa (v rozsahu mesto, ulica, popisné a orientačné číslo, PSČ), telefonický a mailový kontakt
   d) tretie strany, či okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté, alebo sprístupnené:
   - prevádzkovateľ nebude poskytovať, či sprístupňovať osobné údaje nijakým tretím stranám, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru
   e) tretie krajiny, do ktorých sa môže prenos osobných údajov uskutočniť:
   - prevádzkovateľ nebude uskutočňovať prenos osobných údajov do nijakých tretích krajín

11.3. Pre zákazníkov, ktorí plánujú opakované využívanie elektronického obchodu predávajúceho umožňuje predávajúci vytvoriť si vlastné užívateľské konto a na webstránke elektronického obchodu sa registrovať. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez elektronický obchod predávajúceho na internetových stránkach https://www.domiesacky.sk dotknutá osoba súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci v zmysle citovaného zákona, spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagácie a marketingu predávajúceho, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci posielal zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu aký sa vyžaduje pri registrácii a to: meno, priezvisko, adresa (v rozsahu: mesto, ulica, popisné a orientačné číslo, psč), e-mail, telefónne číslo. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

11.4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje tak, aby neobmedzil právo dotknutej osoby ustanovené zákonom, t.j. získava osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel, spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, osobné údaje sú spracúvané výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania. Prevádzkovateľ zhromaždené osobné údaje spracúva vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania a likviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva, pričom povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

11.5. Dotknutá osoba (kupujúci) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa (predávajúceho) vyžadovať:

   a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochranne osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   c) informácie o zdroji prevádzkovateľa, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

11.6. Právo dotknutej osoby podľa písm. e) a f) predchádzajúceho bodu možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

11.7. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu; využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku; alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

11.8. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11.9. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má taktiež právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

11.10. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania; osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe; u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

Článok 12.
Vyššia moc

12.1. Ak sa na strane predávajúceho vyskytnú prekážky, najmä prírodné katastrofy, záplavy, výluky, štrajky, iné nepokoje, prerušenie dodávok energií, surovín alebo výpadky v plnení dodávateľov predávajúceho alebo iné objektívne prekážky, ktoré predávajúcemu zabránia v splnení jeho záväzkov, nenesie zodpovednosť za škody a ujmy kupujúceho súvisiace s porušením zmluvných záväzkov.

 

Článok 13.
Spoločné a záverečné ustanovenia

13.1. Tam, kde tieto VOP, či VOL odkazujú na odsek, či článok, myslia sa tým ustanovenia VOP. Tam, kde tieto VOP, či VOL odkazujú na právnu normu, myslí sa tým jej platné a účinné znenie. Na internetových stránkach sú VOL (vrátane cenníkov, VOP, dokladov k tovaru a ďalších technických a iných listín o tovare) vopred voľne prístupné a kupujúci sa s nimi vopred oboznámi s možnosťou prevziať ich v elektronickej podobe (stiahnuť). VOL, ktoré majú povahu dokladov o tovare, si kupujúci prevezme najneskôr pri prevzatí tovaru.

13.2. Ak VOP používajú pojem „faktúra", myslí sa tým daňový alebo účtovný doklad predávajúceho. Tam, kde je použité slovo „faktúra", sa tým myslí aj preddavková faktúra. Tam, kde je použitý termín „zmluva", myslí sa tým aj potvrdená objednávka, pojmy „dodávka", či „dodanie" označujú aj vyskladnenie. Tam, kde je použitý termín „všeobecné obchodné listiny" alebo skratka „VOL", myslia sa tým najmä informácie a dokumenty uvedené v ods. 1.3 týchto VOP.

13.3. Ak nie je zákonom výslovne uvedené inak, platia VOP aj pre spotrebiteľské zmluvy. Všetky oznamy pre spotrebiteľa (vrátane zákonom vyžadovaných zmlúv uzavieraných distančným spôsobom) sú v rámci VOL vopred voľne prístupné na internetových stránkach a na predajných miestach predávajúceho. Orgánom štátneho dozoru a dohľadu a vecne príslušným orgánom mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, Bratislava 82799, e-mail: adr@soi.sk, web: http://www.soi.sk; postup alternatívneho riešenia sporov sa riadi Pravidlami Alternatívneho riešenia sporu (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi). Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.

13.4. V ďalšom sa právne vzťahy strán riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a pod.).

13.5. VOL predávajúceho (najmä technické listy, technické príručky, cenníky, propagačné materiály) zverejnené na internetových stránkach obsahujú úplné informácie o tovare, najmä o jeho vlastnostiach, spôsobe použitia, skladovaní, manipulácii, údržbe, nebezpečenstve vyplývajúcom z nesprávneho použitia alebo údržby, o cene, vrátane konečnej ceny a ďalšie vyžadované oznámenia. Objednávkou tovaru kupujúci potvrdzuje dostatočnú informovanosť a znalosť obsahu VOL, spotrebiteľ potvrdzuje i oboznámenie sa s informáciami pre spotrebiteľa (najmä podľa § 10a zákona o č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) a ich pochopenie, a pre prípad uzavretia zmluvy distančným spôsobom i poučeniami o právach podľa zákona č. 102/2014 Z.z.., vrátane podmienok a lehôt a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo VOP meniť; zmeny nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na internetových stránkach predávajúceho. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok sa považuje za splnenú i umiestnením nového znenia VOP na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Podmienky nemožno meniť pre dodávku s potvrdenou objednávkou.

13.6. Vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

13.7. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2017. Ich režimu podliehajú všetky zmluvy a dodatky uzavreté po dátume účinnosti.

V Žiline dňa 1.4.2017


Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie:

VOP platné od 1.4.2017

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie