Reklamačný poriadok

Prvá časť
Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v predajných miestach predávajúceho ako aj na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho na adrese https://www.domiesacky.sk (ďalej len „elektronický obchod").

 2. Tento reklamačný poriadok sa delí na tri časti. Prvá časť obsahuje všeobecné ustanovenia tohto reklamačného poriadku. Druhá časť sa rozdeľuje na dva články. Prvý článok druhej časti upravuje postup pri vybavovaní reklamácií medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ. Druhý článok druhej časti reklamačného poriadku upravuje postup pri vybavovaní reklamácií medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ. Tretia časť obsahuje záverečné ustanovenia tohto reklamačného poriadku.

 3. Na účely tohto reklamačného poriadku je:

  - spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
  - podnikateľom osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
  - tovarom akákoľvek vec zakúpená v predajných miestach predávajúceho alebo prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

 4. Tento reklamačný poriadok je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú osobitne zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 5. Predávajúci upozorňuje, že akékoľvek vyobrazenie tovaru vo Všeobecných obchodných listinách (ktorými sú najmä katalógy produktov, certifikáty, technické listy a príručky, pokyny pre montáž, údržbu, skladovanie a manipuláciu a ďalšie listiny súvisiace s tovarom) alebo na internetových stránkach je s ohľadom na závislosť od použitých technických prostriedkov výhradne informatívne a tieto vyobrazenia nemožno považovať za vzorky jednotlivých tovarov, alebo ich predlohy. Vyhotovenie tovaru je determinované spôsobom výroby a preto predávajúci považuje za nevyhnutné, aby sa zákazník pred objednaním tovaru s tovarom fyzicky zoznámil, a to aj v prípade distančného spôsobu kúpy alebo objednávky tovaru. Požiadavka na totožnosť farby a vyhotovenia môže byť zachovaná výhradne pri dodávke tovaru z totožných výrobných šarží, ak výrobca tovaru takúto totožnosť garantuje.

 

Druhá Časť
Článok I.
Reklamačný poriadok - spotrebiteľ

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 2. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar, ako aj jeho obal, bezodkladne pri jeho doručení. Prevzatím tovaru kupujúcim pri dodaní alebo vyskladnení kupujúci potvrdzuje, že kupujúci si tovar vopred riadne a dostatočne prezrel, v čase dodania tovaru nemal tovar nijaké zjavné vady, nejavil nijaké známky mechanického poškodenia, a kupujúci zistil zhodu ním požadovaného tovaru s preberaným, ako i vhodnosť zamýšľaného použitia prevzatého tovaru; to sa týka najmä zistenia vlastností, množstva, druhu, stavu, farby a vyhotovenia tovaru a vhodnosti balenia tovaru. Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že kupuje tovar v stave, množstve a vyhotovení, v akom sa pri prevzatí nachádza, ďalej potvrdzuje splnenie záväzkov predávajúceho, týkajúcich sa najmä:

  a) odovzdania dokladov k tovaru a oboznámenie sa s nimi (vrátane Všeobecných obchodných podmienok /"VOP"/ a ostatných Všeobecných obchodných listín /"VOL"/),

  b) splnenia záväzkov podľa § 420 Obchodného. zákonníka, najmä odovzdania vhodne zabaleného tovaru, v stanovenom množstve, kvalite a vyhotovení.

  Ak je tovar preberaný v obaloch, prevzatím kupujúci potvrdzuje, že preveril aj vhodnosť zaistenia tovaru v obaloch pre ďalšiu prepravu a manipuláciu. V prípade, ak kupujúci zistí vady (poškodenie) tovaru už pri jeho prevzatí, je povinný bezodkladne pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady (poškodenia) tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca, resp. predávajúci (v prípade osobného odberu). Kupujúci je povinný zjavné vady reklamovať písomne najneskôr pri dodaní alebo vyskladnení tovaru a vyznačiť ich v dodacom liste, či inom vhodnom dokumente; ostatné vady je kupujúci povinný reklamovať písomnou reklamáciou. Kupujúci je povinný akékoľvek vady reklamovať výhradne pred zabudovaním (najmä do stavby) alebo použitím (spotrebovaním, pozmenením) tovaru a v tomto stave tovar ponechať počas reklamačnej lehoty. V prípade, ak predávajúci nevyžaduje odovzdanie všetkého reklamovaného tovaru je kupujúci počas trvania vybavovania reklamácie povinný reklamovaný, no neodovzdaný tovar na svoje náklady vhodne a oddelene uložiť, zaistiť a chrániť pred poškodením, znehodnotením, pozmenením alebo zničením. Predávajúci kupujúcemu nezodpovedá za škody/ujmy následné alebo nepriame v prípade nedodržania týchto povinnosti kupujúcim.

 3. Pokiaľ kupujúci nepostupuje podľa bodu 2), môže uplatniť nároky z vád zistených pri prvej prehliadke, len ak preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 4. Predávajúci za predpokladu, že táto časť tohto reklamačného poriadku alebo najmä no nie však výhradne zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon 250/2007 Z. z. znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru vzniknuté najmä:

  a) nesprávnou alebo neopatrnou manipuláciou,
  b) nesprávnym použitím,
  c) mechanickým poškodením,
  d) nevhodným skladovaním (najmä v rozpore s pokynmi výrobcu a VOL).

 5. Prirodzené odlišnosti v odtieni farebnosti nie sú vadami tovaru - predávajúci kupujúcemu nezodpovedá za škody/ujmy následné alebo nepriame. Záruka na tovar sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

 6. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak ide o použitý tovar, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

 7. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 8. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky podľa bodu 4) tejto časti tohto reklamačného poriadku. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

 9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

 10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 11. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovaru riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 12. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 13. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru v zmysle bodu 10) až 12) tohto článku, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 15. Nárok kupujúceho na uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru zaniká najmä:

  - neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru a postupe v rozpore s bodom 2) tohto článku,
  - uplynutím záručnej doby tovaru,
  - poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, či treťou osobou
  - poškodením tovaru neodvrátiteľnými, či nepredvídateľnými udalosťami,
  - poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  - poškodením tovaru nadmerným zaťažením alebo použitím v rozpore s podmienkami uvedenými vo VOL, všeobecnými zvyklosťami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR a EÚ,
  - používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému, či pre tovar určenému prostrediu (najmä v súvislosti s vlhkosťou, teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi)
  - neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  - nesplnením povinnosti predložiť doklad o zaplatení tovaru, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva tovaru alebo jeho dokumentácie.

 16. Ak tovar vykazuje vady za ktoré zodpovedá predávajúci, má kujúci právo v záručnej dobe uplatniť reklamáciu písomne na adresu Profi stavebniny s.r.o., Priemyselná 8184, 010 01 Žilina, prostredníctvom elektronickej pošty (reklamacie@domiesacky.sk) alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzkarni (predajnom mieste) predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné (v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z v znení neskorších predpisov). Reklamácia musí obsahovať:

  a) meno, bydlisko a doručovaciu adresu, dátum narodenia, bankové spojenie, kontaktné údaje kupujúceho (telefón, e-mail),
  b) názov reklamovaného tovaru,
  c) detailný opis vady tovaru,
  d) navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka,
  e) záručný list (ak nebol dodaný spolu s tovarom postačuje i doklad o kúpe).

  Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

 17. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme elektronickej pošty alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (§ 18 ods. 8 zákona č. 250/2007 Z. z v znení neskorších predpisov).

 18. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí kupujúceho o jeho právach v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, následne určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z v znení neskorších predpisov ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví - vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  - odovzdaním opraveného tovaru,
  - výmenou tovaru,
  - vrátením kúpnej ceny tovaru,
  - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  - písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  - odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 20. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby alebo prostredníctvom e-mailu.

 21. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov - návrh musí obsahovať meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa kupujúci domáha, dátum, kedy sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z.z. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Na stránke http://ec.europa.eu možno podať sťažnosť prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO), resp. dohľadať subjekty riešenia sporov pre Slovenskú republiku. Orgány štátneho dozoru a dohľadu a súčasne vecne príslušné orgány mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi sú:

  Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, Bratislava 827 99
  e-mail:   adr@soi.sk
  web:      http://www.soi.sk

  Postup mimosúdneho riešenia sporov sa riadi Pravidlami Alternatívneho riešenia sporu (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi)

 

Článok II.
Reklamačný poriadok – podnikateľ

 1. Touto časťou reklamačného poriadku sa upravuje postup pri vybavovaní reklamácií medzi a predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom.

 2. Pokiaľ z tejto časti reklamačného poriadku nevyplýva inak, postupuje sa pri vybavení reklamácie podľa tejto časti tohto reklamačného poriadku v súlade s Obchodným zákonníkom (Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Ustanovenia v bodoch 1), 4), 5) a 15) článku I. tohto reklamačného poriadku sa vhodne použijú i pre vzťahy a obchodné prípady podľa tohto článku, t.j. i na vzťahy v ktorých je kupujúcim podnikateľ.

 3. Kupujúci reklamujú všetky práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho.

 4. Miestom uplatnenia a plnenia z reklamácie sú predajné miesta predávajúceho.

 5. Reklamácia sa uplatňuje písomne na adresu Profi stavebniny s.r.o., Priemyselná 8184, 010 01 Žilina, prostredníctvom elektronickej pošty (reklamacie@domiesacky.sk) alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzkarni (predajnom mieste) predávajúceho. Reklamácia musí obsahovať:

  a) obchodné meno, sídlo a doručovaciu adresu, identifikátor (IČO, DIČ), bankové spojenie, kontaktné údaje (telefón, e-mail), identifikátor osoby oprávnenej na vybavenie reklamácie,
  b) názov reklamovaného tovaru,
  c) detailný opis vady tovaru,
  d) záručný list (ak nebol dodaný spolu s tovarom postačuje i doklad o kúpe),
  e) adresu kde poslať vybavenú reklamáciu a kontakt (telefón, email). Reklamovaný tovar je nutné doručiť do predajného miesta predávajúceho (pri kamiónových dodávkach je možné dohodnúť reklamáciu v mieste dodania), ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 6. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa môžu uplatniť len v záručnej dobe, ktorá je vyznačená na predávajúcim potvrdenom záručnom liste. Pri každom uplatnení nároku z vád tovaru je kupujúci povinný predložiť spoločne so záručným listom doklad o nadobudnutí tovaru. Nároky z vád tovaru je kupujúci povinný uplatniť v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

 7. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastnosti tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar, ako aj jeho obal, bezodkladne pri jeho doručení. Prevzatím tovaru kupujúcim pri dodaní alebo vyskladnení kupujúci potvrdzuje, že kupujúci si tovar vopred riadne a dostatočne prezrel, v čase dodania tovaru nemal tovar nijaké zjavné vady, nejavil nijaké známky mechanického poškodenia, a kupujúci zistil zhodu ním požadovaného tovaru s preberaným, ako i vhodnosť zamýšľaného použitia prevzatého tovaru; to sa týka najmä zistenia vlastností, množstva, druhu, stavu, farby a vyhotovenia tovaru a vhodnosti balenia tovaru. Prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že kupuje tovar v stave, množstve a vyhotovení, v akom sa pri prevzatí nachádza, ďalej potvrdzuje splnenie záväzkov predávajúceho, týkajúcich sa najmä:

  a) odovzdania dokladov k tovaru a oboznámenie sa s nimi (vrátane Všeobecných obchodných podmienok /"VOP"/ a ostatných Všeobecných obchodných listín /"VOL"/),

  b) splnenia záväzkov podľa § 420 Obchodného. zákonníka, najmä odovzdania vhodne zabaleného tovaru, v stanovenom množstve, kvalite a vyhotovení.

  Ak je tovar preberaný v obaloch, prevzatím kupujúci potvrdzuje, že preveril aj vhodnosť zaistenia tovaru v obaloch pre ďalšiu prepravu a manipuláciu. V prípade, ak kupujúci zistí vady (poškodenie) tovaru už pri jeho prevzatí, je povinný bezodkladne pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady (poškodenia) tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca, resp. predávajúci (v prípade osobného odberu). Kupujúci je povinný zjavné vady reklamovať písomne najneskôr pri dodaní alebo vyskladnení tovaru a vyznačiť ich v dodacom liste, či inom vhodnom dokumente; ostatné vady je kupujúci povinný reklamovať písomnou reklamáciou. Kupujúci je povinný akékoľvek vady reklamovať výhradne pred zabudovaním (najmä do stavby) alebo použitím (spotrebovaním, pozmenením) tovaru a v tomto stave tovar ponechať počas reklamačnej lehoty. V prípade, ak predávajúci nevyžaduje odovzdanie všetkého reklamovaného tovaru je kupujúci počas trvania vybavovania reklamácie povinný reklamovaný, no neodovzdaný tovar na svoje náklady vhodne a oddelene uložiť, zaistiť a chrániť pred poškodením, znehodnotením, pozmenením alebo zničením. Predávajúci kupujúcemu nezodpovedá za škody/ujmy následné alebo nepriame v prípade nedodržania týchto povinnosti kupujúcim. Prehliadka tovaru musí byť vykonaná s náležitou odbornou starostlivosťou. V prípade zistenia vád tovaru je kupujúci povinný zaistiť vierohodné dôkazy o zistených vadách a zodpovednosti predávajúceho. Zjavné vady a rozdiely v množstve medzi skutočne prijatým a vydaným (vyfakturovaným) tovarom je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne pri prevzatí tovaru, inak nárok z vád tovaru zanikne. Pokiaľ dopravu tovaru zabezpečuje tretia osoba – dopravca, je kupujúci v prípade zjavných vád a rozdieloch v množstve tovaru vždy povinný spísať s takýmto dopravcom záznam, inak u predávajúceho nemožno uplatniť nároky z vád dopravy, resp. z vád tovaru spôsobených dopravou. Skryté vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne najneskôr do 7 dní od ich zistenia, inak nárok z vady tovaru zanikne. Na vzťah kupujúceho a predávajúceho sa primerane použije ustanovenie § 428 Obchodného zákonníka.

 8. Prevzatie záväzku zo záruky za akosť vyplýva z vyhlásenia predávajúceho vo forme písomného záručného listu. Za platný sa považuje záručný list vystavený a potvrdený predávajúcim. Dĺžka záručnej doby je uvedená v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú alebo sa uplatnia po uplynutí záručnej doby. Ak zo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dodania tovaru do miesta určenia. Okrem ustanovení tejto časti tohto reklamačného poriadku a záručného listu vystaveného predávajúcim sa na záruku za akosť použijú záručné podmienky výrobcu tovaru. Každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú kupujúcemu dodávané spolu s tovarom, alebo sú uverejnené na príslušnej webovej stránke výrobcu. Kupujúci je povinný sa s týmito záručnými podmienkami oboznámiť. VOL predávajúceho (najmä technické listy, technické príručky, cenníky, propagačné materiály) zverejnené na internetových stránkach obsahujú úplné informácie o tovare, najmä o jeho vlastnostiach, spôsobe použitia, skladovaní, manipulácii, údržbe, nebezpečenstve vyplývajúcom z nesprávneho použitia alebo údržby, o cene, vrátane konečnej ceny a ďalšie vyžadované oznámenia. Objednávkou tovaru kupujúci potvrdzuje dostatočnú informovanosť a znalosť obsahu VOL.

 9. Vo vybraných prípadoch môže predávajúci prevziať záruku za akosť výslovným vyhlásením v písomnej zmluve. V takom prípade sa uplatnia ustanovenia takej zmluvy a tento reklamačný poriadok sa použije podporne na tie právne vzťahy, ktoré zmluva neupravuje.

 10. Okrem použitia ustanovenia čl. I bod 15) tohto reklamačného poriadku sa v zmysle tohto reklamačného poriadku záruka nevzťahuje ani na vady, ktoré vzniknú najmä

  - mechanickým poškodením, silou alebo nárazom,
  - pôsobením nevhodných pracovných postupov pri inštalácii tovaru alebo pôsobením nevhodných vonkajších podmienok na tovar po jeho inštalácii (napr. prašnosť, vlhkosť, teplota, nesprávne skladovanie, chemické pôsobenie, tvrdosť vody a pod.),
  - neodbornou montážou, demontážou, inštaláciou, zlou údržbu a nevhodnou manipuláciou,
  - použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo použitím tovaru na účel, na ktorý nie je určený,
  - v súvislosti s použitím nevhodných inštalačných a spájacích hmôt a inštalačných materiálov,
  - obvyklým opotrebením,
  - zásahom neoprávnenej osoby do tovaru,
  - poškodením ochranných štítkov umiestnených na vybraných druhoch tovaru,
  - skladovaním tovaru mimo doporučený rozsah teplôt či prudkým prechodom teplôt prostredia,
  - živelnou udalosťou.

  V kúpnej zmluve, záručnom liste alebo záručných podmienkach výrobcu tovaru môžu byť určené ďalšie vady, na ktoré sa záruka za akosť nevzťahuje. Pokiaľ sa reklamácia ukáže ako nedôvodná, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré predávajúci účelne vynaložil na vybavenie reklamácie (napr. výjazd spôsobilej osoby, náklady na odborné posúdenie a pod.).

 11. Po uplatnení reklamácie v zmysle bodu 5) tohto článku poverený pracovník predávajúceho, skontroluje, či sú uvedené všetky nevyhnutné informácie. Pokiaľ zistí nekompletnosť údajov, kontaktuje kupujúceho a vyzve ho na doplnenie týchto informácií. Pokiaľ je reklamácia kompletná, poverený pracovník zašle kupujúcemu elektronicky potvrdenie prijatia reklamácie.

 12. Reklamácia môže byť vybavená:

  a) opravou vadného tovaru,
  b) dodaním náhradného tovaru (až po vrátení poškodeného výrobku predávajúcemu),
  c) zaslaním dobropisu; prípadne náhradou vzniknutej škody,
  d) zamietnutím reklamácie.

  O reklamácii a spôsobe jej vybavenia rozhodne na základe prešetrenia reklamácie poverený pracovník predávajúceho. Poverený pracovník o vybavení reklamácie bezodkladne písomne informuje kupujúceho, a to tak, že mu zašle stanovisko k reklamácii. Stanovisko k reklamácii sa vyhotovuje dvojmo, jeden exemplár bude odoslaný kupujúcemu a jeden slúži pre registratúrne potreby predávajúceho. V stanovisku bude uvedený spôsob vybavenia reklamácie spoločne s odôvodnením. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia riadnej a kompletnej reklamácie. V prípade, ak to bude na nestranné a objektívne posúdenie reklamácie nutné, najmä pokiaľ bude potrebné vyhotoviť odborné vyjadrenie znalca alebo nechať reklamovaný tovar odborne posúdiť výrobcom alebo autorizovaným servisným technikom, je predávajúci oprávnený lehotu na vybavenie reklamácie primerane predĺžiť. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu pri vybavovaní reklamácie nevyhnutnú súčinnosť (napr. pri ohliadke tovaru, ak bude potrebná a pod.).

 

Tretia časť
Záverečné ustanovenia

 1. Tam, kde tento reklamačný poriadok odkazuje na bod, odsek, článok, či časť myslia sa tým ustanovenia tohto reklamačného poriadku. Tam, kde tento reklamačný poriadok odkazuje na právnu normu, myslí sa tým jej platné a účinné znenie. Na internetových stránkach sú všetky VOL (vrátane cenníkov, VOP, dokladov k tovaru a ďalších technických a iných listín o tovare) vopred voľne prístupné a kupujúci sa s nimi vopred oboznámi s možnosťou prevziať ich v elektronickej podobe (stiahnuť). VOL, ktoré majú povahu dokladov o tovare, si kupujúci prevezme najneskôr pri prevzatí tovaru.

 2. Všetky oznamy pre kupujúcich (vrátane spotrebiteľa) sú v rámci VOL vopred voľne prístupné na internetových stránkach a na predajných miestach predávajúceho.

 3. V ďalšom sa právne vzťahy strán riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 4. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.4.2017. Všetky reklamácie uplatnené po dátume účinnosti tohto reklamačného poriadku sa spravujú týmto reklamačným poriadkom. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok meniť. Každá zmena reklamačného poriadku bude zverejnená na webovej stránke predávajúceho a nadobudne účinnosť najskôr dňom jej zverejnenia. Reklamačný poriadok je k dispozícii k nahliadnutiu v predajných miestach predávajúceho. Kupujúci (aj spotrebiteľ) berie na vedomie, že je povinný sám sa oboznámiť s týmto reklamačným poriadkom ako aj jeho prípadnými zmenami.

  V Žiline dňa 1.4.2017

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie