Informácie pre spotrebiteľa

Spoločnosť Profi stavebniny s.r.o., so sídlom: Priemyselná 8184, 010 01 Žilina, IČO: 44 821867, DIČ: 2022836112, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vl.č.: 51443/L (ďalej ako „predávajúci"), v rámci prezentácie a ponuky tovaru z ich produkcie spotrebiteľa v prvom rade kupujúcich upozorňuje, že vyhotovenie a vyobrazenia tovaru vo všeobecných obchodných listinách (ďalej len „VOL") alebo na internetových stránkach https://www.domiesacky.sk je s ohľadom na závislosť od použitých technických prostriedkov len informatívne a tieto vyobrazenia nemožno považovať za predlohy alebo vzorky. Vlastnosti (vyhotovenie) tovaru sú determinované spôsobom výroby a prípadné odchýlky od ich vyobrazení nemožno považovať za vady. Predávajúci pokladajú za nevyhnutné, aby sa zákazník vždy fyzicky v predajnom mieste vopred s tovarom oboznámil; v opačnom prípade za prípadné rozdiely predávajúci nezodpovedá. Pri požiadavke totožnosti farby/vyhotovenia tovaru je potrebné voliť dodávku (odber) z totožných výrobných šarží výrobcu, ak výrobca tovaru takúto totožnosť garantuje.

Predávajúci uvíta námety a podnety k zlepšeniu fungovania svojej činnosti. Sťažnosti spotrebiteľov je možné adresovať:

Zástupca spoločnosti:    Jozef Fekete
telefón:    +421 911 046 353
e-mail:     jozef.fekete@profistavebniny.sk

O vybavení sťažnosti bude spotrebiteľ, ktorý uviedol svoje kontaktné údaje (telefón a e-mail) vyrozumený do 30 dní. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa obrátiť sa so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru (viď nižšie).

 

Predávajúci týmto:

1. informuje spotrebiteľov, ktorí mienia uzatvoriť a uzatvoria zmluvu na diaľku/distančným spôsobom, že:

 • náklady na komunikáciu s predávajúcim na zverejnených tel. číslach sa od základnej sadzby účtovanej prevádzkovateľmi telekomunikačných sietí nelíšia;
 • v prípade zákazkovej výroby objednaného tovaru a v prípade úpravy štandardne ponúkaného tovaru môže byť vyžadované zloženie zálohy na cenu dodávky tovaru;
 • v prípade dodávok tovaru po častiach alebo opakovaných dodávkach sa cena tovaru riadi cenníkom platným ku dňu prevzatia tovaru (dodávky). Cenník je publikovaný na internetových stránkach predávajúceho (prístupný i na predajných miestach);
 • náklady na dodanie tovaru do predajného miesta hradí predávajúci; náklady na dodanie tovaru do iného miesta znáša spotrebiteľ. V cene tovaru sú zahrnuté dane, dávky a poplatky; cena tovaru však nezahŕňa cenu paliet, s ktorými je prípadne tovar dodávaný.
 • v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru do predajného miesta, a v prípade ak ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, aj náklady za vrátenie tovaru, nakoľko tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou (§ 3 ods. (1) písm. i) zák. č. 102/2014 Z.z.);
 • v prípade dodania tovaru upraveného na želanie spotrebiteľa v rámci zákazkovej výroby a v prípade úpravy štandardne ponúkaného tovaru na prianie spotrebiteľa nemožno odstúpiť od zmluvy po uplynutí piatich pracovných dní od potvrdenia objednávky/uzavretí zmluvy, a to ani v prípade zmluvy uzavretej na diaľku (§ 7 ods. (6) písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z.);
 • spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov - návrh musí obsahovať meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z.z. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

  Na stránke http://ec.europa.eu/možno podať sťažnosť prostredníctvom platformy riešenia sporov online (RSO), resp. dohľadať subjekty riešenia sporov pre Slovenskú republiku. Orgány štátneho dozoru a dohľadu a súčasne vecne príslušné orgány mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi sú:

  Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, Bratislava 82799,
  e-mail:   adr@soi.sk
  web:      http://www.soi.sk

  Postup mimosúdneho riešenia sporov sa riadi Pravidlami Alternatívneho riešenia sporu (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

2. poučuje spotrebiteľov, ktorí mienia uzatvoriť a uzatvoria zmluvu na diaľku /distančným spôsobom, o:

i. práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku/dištančným spôsobom (ďalej len „zmluva")

a) Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

b) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

c) V prípade ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

 • spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať predajné miesto predávajúceho, v ktorom tovar zakúpil, a to formou jednostranného právneho aktu (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom).
 • spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. Kontakt na predajné miesto predávajúceho:

  Profi stavebniny s.r.o., Priemyselná 8184, 010 01 Žilina
  Tel.:       +421 41 723 3120
  e-mail:   profistavebniny@profistavebniny.sk

d) Ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar nesmie javiť známky používania,
 • tovar musí byť nepoškodený a spôsobilý na ďalšie užívanie,
 • tovar musí byť kompletný.

  Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

ii. zodpovednosti predávajúceho za vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

iii. podobe a spôsobe vypĺňania formuláru pre odstúpenie od zmluvy. Na internetových stránkach (https://www.domiesacky.sk) môže spotrebiteľ elektronicky vyplniť a odoslať formulár pre odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné prehlásenie. V prípade ak spotrebiteľ využije túto možnosť, obratom mu predávajúci pošle potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku /distančným spôsobom/
  (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Adresát (komu)

Profi stavebniny, s.r.o., Priemyselná 8184, 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 723 3120
e-mail: profistavebniny@profistavebniny.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru doplňte údaje o tovare, uvedené na faktúre / dodacom liste
Dátum objednania / prijatia tovaru uveďte dátum potvrdenia objednávky / prevzatia tovaru
Meno a priezvisko spotrebiteľa  
Adresa spotrebiteľa  
Podpis spotrebiteľa  
Dátum uveďte dátum podpisu

 

iv. vrátení kúpnej ceny po odovzdaní tovaru. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci, za podmienky splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, najneskôr do 14 dní, nie však skôr ako mu spotrebiteľ odovzdá tovar, alebo preukáže, že tovar odoslal (podľa toho, čo nastane skôr) všetky platby, ktoré od neho obdržal (vrátane nákladov na dodanie, pokiaľ dodanie bolo dohodnuté a náklady boli zvlášť uhradené) a pre vrátenie platieb použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil k uskutočneniu počiatočnej transakcie, pokiaľ výslovne neurčil inak; za predpokladu, že spotrebiteľ zvolí najlacnejší spôsob dodania (vrátenia tovaru) žiadne ďalšie náklady spotrebiteľovi nevzniknú.

 

v. vrátení tovaru. Vrátený tovar je spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zaslať na svoje náklady predávajúcemu alebo odovzdať v predajnom mieste predávajúceho, kde ho zakúpil a prevzal.

 

vi. priamych nákladoch spojených s vrátením tovaru, ktoré znáša spotrebiteľ. S ohľadom na skutočnosť, že tovar predávajúceho obvyklou poštovnou cestou vrátiť nemožno, znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru i náklady za vrátenie tovaru do predajného miesta predávajúceho, kde tovar zakúpil.

 

vii. zodpovednosti za zníženie hodnoty vráteného tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

 

V Žiline dňa 1.4.2017

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie